https://afghanistan.asia-news.com/prs/keywords/topic/human_rights?page=2

حقوق بشر

عراق از اطفال ستیزه جویان داعش مراقبت می کند

عراق از اطفال ستیزه جویان داعش مراقبت می کند

دبیرکل سازمان ملل متحد در کابل خواستار برقراری صلح و بلند رفتن کمک های بشردوستانه شد

دبیرکل سازمان ملل متحد در کابل خواستار برقراری صلح و بلند رفتن کمک های بشردوستانه شد

طالبان با خشم و فشار عمومی فزاینده مواجه است

طالبان با خشم و فشار عمومی فزاینده مواجه است

در اقدامی تاریخی افغانستان «بچه بازی» را به حیث جرم تلقی خواهد کرد

در اقدامی تاریخی افغانستان «بچه بازی» را به حیث جرم تلقی خواهد کرد

یک زن افغان که توسط شوهرش مثله شده است، درصدد عدالت و تداوی در خارج از کشور می باشد

یک زن افغان که توسط شوهرش مثله شده است، درصدد عدالت و تداوی در خارج از کشور می باشد

طالبان افغان زیربناها را نابود کرده و افراد ملکی را به خطر می اندازند

طالبان افغان زیربناها را نابود کرده و افراد ملکی را به خطر می اندازند