حقوق بشر

شکنجه نوجوان افغان در ایران، باعث برانگیختن عصبانیت و محکومیت شد
حقوق بشر
شکنجه نوجوان افغان در ایران، باعث برانگیختن عصبانیت و محکومیت شد
مردم ملکی می گویند استفاده طالبان از سپر انسانی ضعف و بی رحمی شان را نشان می دهد
حقوق بشر
مردم ملکی می گویند استفاده طالبان از سپر انسانی ضعف و بی رحمی شان را نشان می دهد
طالبان به بهانه خشکسالی درخواست کمک های «بشری» کرده اند
حقوق بشر
طالبان به بهانه خشکسالی درخواست کمک های «بشری» کرده اند
شماره تلیفون رایگان آواز افغانستان در یک تماس تلیفونی معلومات و امدادرسانی می کند
حقوق بشر
شماره تلیفون رایگان آواز افغانستان در یک تماس تلیفونی معلومات و امدادرسانی می کند
موسسهء حمایت از اطفال پس از حملهء داعش به دفتر آن در جلال آباد فعالیت های خود را در افغانستان متوقف کرد
حقوق بشر
موسسهء حمایت از اطفال پس از حملهء داعش به دفتر آن در جلال آباد فعالیت های خود را در افغانستان متوقف کرد
افغان های استخدام شده توسط ایران برای جنگ سوریه با وعده های دروغین روبرو اند
حقوق بشر
افغان های استخدام شده توسط ایران برای جنگ سوریه با وعده های دروغین روبرو اند
ایران اطفال افغان را لت و کوب نموده، وادار به کار شاقه می کند و سپس آنها را جبراْ به افغانستان می فرستند
حقوق بشر
ایران اطفال افغان را لت و کوب نموده، وادار به کار شاقه می کند و سپس آنها را جبراْ به افغانستان می فرستند
تقبیح نمودن ایران توسط افغانستان در پیوند با استخدام اطفال برای جنگیدن در سوریه
حقوق بشر
تقبیح نمودن ایران توسط افغانستان در پیوند با استخدام اطفال برای جنگیدن در سوریه
عراق از اطفال ستیزه جویان داعش مراقبت می کند
حقوق بشر
عراق از اطفال ستیزه جویان داعش مراقبت می کند
دبیرکل سازمان ملل متحد در کابل خواستار برقراری صلح و بلند رفتن کمک های بشردوستانه شد
حقوق بشر
دبیرکل سازمان ملل متحد در کابل خواستار برقراری صلح و بلند رفتن کمک های بشردوستانه شد