حقوق زنان

ملل متحد از مبارزه حکومت افغان با خشونت علیه زنان ستایش کرد
حقوق زنان
ملل متحد از مبارزه حکومت افغان با خشونت علیه زنان ستایش کرد
زنان حمایت شده افغان، نقش های رهبری را در حکومت هرات بر عهده گرفته اند
حقوق زنان
زنان حمایت شده افغان، نقش های رهبری را در حکومت هرات بر عهده گرفته اند
ویب سایت که توسط دخترها ساخته شده به زنان فرصت می دهد تا از طریق آن نگرانی های شان را در مورد پروسه صلح به تفصیل بیان نمایند
حقوق زنان
ویب سایت که توسط دخترها ساخته شده به زنان فرصت می دهد تا از طریق آن نگرانی های شان را در مورد پروسه صلح به تفصیل بیان نمایند
زنان افغان برگشت به کابوس حاکمیت طالبان را رد کردند
حقوق زنان
زنان افغان برگشت به کابوس حاکمیت طالبان را رد کردند
تامین حقوق زنان از سوی طالبان با هشدار بزرگ همراه است
حقوق زنان
تامین حقوق زنان از سوی طالبان با هشدار بزرگ همراه است
'نماد شجاعت': تیم روبات ساز دست آوردهای دختران افغان را برجسته ساخت
حقوق زنان
'نماد شجاعت': تیم روبات ساز دست آوردهای دختران افغان را برجسته ساخت
زنان کارآفرین افغان حاضر نیستند به «دوران سیاه» طالبان بازگردند
حقوق زنان
زنان کارآفرین افغان حاضر نیستند به «دوران سیاه» طالبان بازگردند
با بلند رفتن اشتیاق برای اشتغال ننگرهار فرصت های کاری برای زنان را افزایش خواهد داد
حقوق زنان
با بلند رفتن اشتیاق برای اشتغال ننگرهار فرصت های کاری برای زنان را افزایش خواهد داد
ربانی می گوید که حقوق زنان افغان در مذاکرات طالبان «خط قرمز مطلق» است
حقوق زنان
ربانی می گوید که حقوق زنان افغان در مذاکرات طالبان «خط قرمز مطلق» است
برای اولین بار یک زن بنام زهرا الهام برنده مسابقه ستاره افغان شد
حقوق زنان
برای اولین بار یک زن بنام زهرا الهام برنده مسابقه ستاره افغان شد