حقوق زنان

مبارزهء جوانان و زنان افغان برای پیشرفت و مقاومت در برابر تهدیدات جنگجویان
حقوق زنان
مبارزهء جوانان و زنان افغان برای پیشرفت و مقاومت در برابر تهدیدات جنگجویان
افزایش حضور زنان در عرصه سیاست و نهاد های امنیتی
حقوق زنان
افزایش حضور زنان در عرصه سیاست و نهاد های امنیتی
زنان فاریاب دارای یک ورزشگاه خصوصی می شوند
حقوق زنان
زنان فاریاب دارای یک ورزشگاه خصوصی می شوند
تلوزیون زن افغانستان عرصه ای را برای زنان فراهم می کند
حقوق زنان
تلوزیون زن افغانستان عرصه ای را برای زنان فراهم می کند
پناهگاه های زنان به قربانیان آزاردیده در افغانستان کمک می کند
حقوق زنان
پناهگاه های زنان به قربانیان آزاردیده در افغانستان کمک می کند
استقبال علاقمندان سینما به افتتاح یک سینمای مناسب برای فامیل ها در کابل
حقوق زنان
استقبال علاقمندان سینما به افتتاح یک سینمای مناسب برای فامیل ها در کابل
مادران سوری از استقامت خود در جنگ سخن می گویند
حقوق زنان
مادران سوری از استقامت خود در جنگ سخن می گویند
فعالین زن عراق کشورشان را بازسازی می کنند
حقوق زنان
فعالین زن عراق کشورشان را بازسازی می کنند
اولین ارکستر زنان افغانستان در داووس برنامه اجرا می کند
حقوق زنان
اولین ارکستر زنان افغانستان در داووس برنامه اجرا می کند
کسب و کار عسل آزادی و حرمت بیشتر را به زنان افغان پیشکش می کند
حقوق زنان
کسب و کار عسل آزادی و حرمت بیشتر را به زنان افغان پیشکش می کند