https://afghanistan.asia-news.com/prs/keywords/Topic/Women's_Rights?page=4

حقوق زنان

افزایش حضور زنان در عرصه سیاست و نهاد های امنیتی

افزایش حضور زنان در عرصه سیاست و نهاد های امنیتی

زنان فاریاب دارای یک ورزشگاه خصوصی می شوند

زنان فاریاب دارای یک ورزشگاه خصوصی می شوند

تلوزیون زن افغانستان عرصه ای را برای زنان فراهم می کند

تلوزیون زن افغانستان عرصه ای را برای زنان فراهم می کند

پناهگاه های زنان به قربانیان آزاردیده در افغانستان کمک می کند

پناهگاه های زنان به قربانیان آزاردیده در افغانستان کمک می کند

استقبال علاقمندان سینما به افتتاح یک سینمای مناسب برای فامیل ها در کابل

استقبال علاقمندان سینما به افتتاح یک سینمای مناسب برای فامیل ها در کابل

فعالین زن عراق کشورشان را بازسازی می کنند

فعالین زن عراق کشورشان را بازسازی می کنند

مادران سوری از استقامت خود در جنگ سخن می گویند

مادران سوری از استقامت خود در جنگ سخن می گویند

اولین ارکستر زنان افغانستان در داووس برنامه اجرا می کند

اولین ارکستر زنان افغانستان در داووس برنامه اجرا می کند

کسب و کار عسل آزادی و حرمت بیشتر را به زنان افغان پیشکش می کند

کسب و کار عسل آزادی و حرمت بیشتر را به زنان افغان پیشکش می کند

استقبال مردم افغانستان از نخستین څارنوال زن در غور

استقبال مردم افغانستان از نخستین څارنوال زن در غور