جوانان

افغانها از تصویب قانون محافظت از کودکان توسط ولسی جرگه استقبال کردند
جوانان
سازمان ملل خشونت های وحشتناکی را گزارش داد که در افغانستان کودکان آنرا تحمل میکنند
جوانان
مرکز صلح پوهنتون هرات، فرهنگ پذیرش را تقویت می دهد
جوانان
افغانهای جوان در جریان ادامه جنگ «نامه های درد» را نگاشتند
جوانان
جوانان طی یک تورنمنت کرکت زیر نام «صلح و آتش بس» طالبان را مورد انتقاد قرار دادند
جوانان
پرتاب برای صلح: تیم های بسکتبال افغانستان پیام هایی را برای پایان جنگ می فرستند
جوانان
زمین بازی ها در هرات برای اطفال یک بهشت دور از جنگ می سازند
جوانان
کودکان افغان از طریق نقاشی و نوشته خواستار صلح هستند
جوانان
تعداد نگران کننده جوانان افغان که بحیث معتاد از ایران به کشور بازمی گردند
جوانان
در تصاویر:‌ شادی و شعف اطفال کابلی با ورود سرکس به این شهر
جوانان