https://afghanistan.asia-news.com/prs/keywords/Topic/Youth

جوانان

افغانها از تصویب قانون محافظت از کودکان توسط ولسی جرگه استقبال کردند

افغانها از تصویب قانون محافظت از کودکان توسط ولسی جرگه استقبال کردند

سازمان ملل خشونت های وحشتناکی را گزارش داد که در افغانستان کودکان آنرا تحمل میکنند

سازمان ملل خشونت های وحشتناکی را گزارش داد که در افغانستان کودکان آنرا تحمل میکنند

مرکز صلح پوهنتون هرات، فرهنگ پذیرش را تقویت می دهد

مرکز صلح پوهنتون هرات، فرهنگ پذیرش را تقویت می دهد

افغانهای جوان در جریان ادامه جنگ «نامه های درد» را نگاشتند

افغانهای جوان در جریان ادامه جنگ «نامه های درد» را نگاشتند

جوانان طی یک تورنمنت کرکت زیر نام «صلح و آتش بس» طالبان را مورد انتقاد قرار دادند

جوانان طی یک تورنمنت کرکت زیر نام «صلح و آتش بس» طالبان را مورد انتقاد قرار دادند

پرتاب برای صلح: تیم های بسکتبال افغانستان پیام هایی را برای پایان جنگ می فرستند

پرتاب برای صلح: تیم های بسکتبال افغانستان پیام هایی را برای پایان جنگ می فرستند

زمین بازی ها در هرات برای اطفال یک بهشت دور از جنگ می سازند

زمین بازی ها در هرات برای اطفال یک بهشت دور از جنگ می سازند

کودکان افغان از طریق نقاشی و نوشته خواستار صلح هستند

کودکان افغان از طریق نقاشی و نوشته خواستار صلح هستند

تعداد نگران کننده جوانان افغان که بحیث معتاد از ایران به کشور بازمی گردند

تعداد نگران کننده جوانان افغان که بحیث معتاد از ایران به کشور بازمی گردند

در تصاویر:‌ شادی و شعف اطفال کابلی با ورود سرکس به این شهر

در تصاویر:‌ شادی و شعف اطفال کابلی با ورود سرکس به این شهر