جوانان

افغانها از تصویب قانون محافظت از کودکان توسط ولسی جرگه استقبال کردند
جوانان
افغانها از تصویب قانون محافظت از کودکان توسط ولسی جرگه استقبال کردند
سازمان ملل خشونت های وحشتناکی را گزارش داد که در افغانستان کودکان آنرا تحمل میکنند
جوانان
سازمان ملل خشونت های وحشتناکی را گزارش داد که در افغانستان کودکان آنرا تحمل میکنند
مرکز صلح پوهنتون هرات، فرهنگ پذیرش را تقویت می دهد
جوانان
مرکز صلح پوهنتون هرات، فرهنگ پذیرش را تقویت می دهد
افغانهای جوان در جریان ادامه جنگ «نامه های درد» را نگاشتند
جوانان
افغانهای جوان در جریان ادامه جنگ «نامه های درد» را نگاشتند
جوانان طی یک تورنمنت کرکت زیر نام «صلح و آتش بس» طالبان را مورد انتقاد قرار دادند
جوانان
جوانان طی یک تورنمنت کرکت زیر نام «صلح و آتش بس» طالبان را مورد انتقاد قرار دادند
پرتاب برای صلح: تیم های بسکتبال افغانستان پیام هایی را برای پایان جنگ می فرستند
جوانان
پرتاب برای صلح: تیم های بسکتبال افغانستان پیام هایی را برای پایان جنگ می فرستند
زمین بازی ها در هرات برای اطفال یک بهشت دور از جنگ می سازند
جوانان
زمین بازی ها در هرات برای اطفال یک بهشت دور از جنگ می سازند
کودکان افغان از طریق نقاشی و نوشته خواستار صلح هستند
جوانان
کودکان افغان از طریق نقاشی و نوشته خواستار صلح هستند
تعداد نگران کننده جوانان افغان که بحیث معتاد از ایران به کشور بازمی گردند
جوانان
تعداد نگران کننده جوانان افغان که بحیث معتاد از ایران به کشور بازمی گردند
در تصاویر:‌ شادی و شعف اطفال کابلی با ورود سرکس به این شهر
جوانان
در تصاویر:‌ شادی و شعف اطفال کابلی با ورود سرکس به این شهر