https://afghanistan.asia-news.com/prs/keywords/Topic/Youth?page=1

جوانان

افغانها از تصویب قانون محافظت از کودکان توسط ولسی جرگه استقبال کردند

افغانها از تصویب قانون محافظت از کودکان توسط ولسی جرگه استقبال کردند

سازمان ملل خشونت های وحشتناکی را گزارش داد که در افغانستان کودکان آنرا تحمل میکنند

سازمان ملل خشونت های وحشتناکی را گزارش داد که در افغانستان کودکان آنرا تحمل میکنند

افغانهای جوان در جریان ادامه جنگ «نامه های درد» را نگاشتند

افغانهای جوان در جریان ادامه جنگ «نامه های درد» را نگاشتند

مرکز صلح پوهنتون هرات، فرهنگ پذیرش را تقویت می دهد

مرکز صلح پوهنتون هرات، فرهنگ پذیرش را تقویت می دهد

جوانان طی یک تورنمنت کرکت زیر نام «صلح و آتش بس» طالبان را مورد انتقاد قرار دادند

جوانان طی یک تورنمنت کرکت زیر نام «صلح و آتش بس» طالبان را مورد انتقاد قرار دادند

پرتاب برای صلح: تیم های بسکتبال افغانستان پیام هایی را برای پایان جنگ می فرستند

پرتاب برای صلح: تیم های بسکتبال افغانستان پیام هایی را برای پایان جنگ می فرستند

زمین بازی ها در هرات برای اطفال یک بهشت دور از جنگ می سازند

زمین بازی ها در هرات برای اطفال یک بهشت دور از جنگ می سازند

کودکان افغان از طریق نقاشی و نوشته خواستار صلح هستند

کودکان افغان از طریق نقاشی و نوشته خواستار صلح هستند

تعداد نگران کننده جوانان افغان که بحیث معتاد از ایران به کشور بازمی گردند

تعداد نگران کننده جوانان افغان که بحیث معتاد از ایران به کشور بازمی گردند

در تصاویر:‌ شادی و شعف اطفال کابلی با ورود سرکس به این شهر

در تصاویر:‌ شادی و شعف اطفال کابلی با ورود سرکس به این شهر