https://afghanistan.asia-news.com/prs/keywords/Topic/Human_Rights?page=2

حقوق بشر

مردم ملکی می گویند استفاده طالبان از سپر انسانی ضعف و بی رحمی شان را نشان می دهد

مردم ملکی می گویند استفاده طالبان از سپر انسانی ضعف و بی رحمی شان را نشان می دهد

طالبان به بهانه خشکسالی درخواست کمک های «بشری» کرده اند

طالبان به بهانه خشکسالی درخواست کمک های «بشری» کرده اند

شماره تلیفون رایگان آواز افغانستان در یک تماس تلیفونی معلومات و امدادرسانی می کند

شماره تلیفون رایگان آواز افغانستان در یک تماس تلیفونی معلومات و امدادرسانی می کند

موسسهء حمایت از اطفال پس از حملهء داعش به دفتر آن در جلال آباد فعالیت های خود را در افغانستان متوقف کرد

موسسهء حمایت از اطفال پس از حملهء داعش به دفتر آن در جلال آباد فعالیت های خود را در افغانستان متوقف کرد

افغان های استخدام شده توسط ایران برای جنگ سوریه با وعده های دروغین روبرو اند

افغان های استخدام شده توسط ایران برای جنگ سوریه با وعده های دروغین روبرو اند

ایران اطفال افغان را لت و کوب نموده، وادار به کار شاقه می کند و سپس آنها را جبراْ به افغانستان می فرستند

ایران اطفال افغان را لت و کوب نموده، وادار به کار شاقه می کند و سپس آنها را جبراْ به افغانستان می فرستند

تقبیح نمودن ایران توسط افغانستان در پیوند با استخدام اطفال برای جنگیدن در سوریه

تقبیح نمودن ایران توسط افغانستان در پیوند با استخدام اطفال برای جنگیدن در سوریه

عراق از اطفال ستیزه جویان داعش مراقبت می کند

عراق از اطفال ستیزه جویان داعش مراقبت می کند

دبیرکل سازمان ملل متحد در کابل خواستار برقراری صلح و بلند رفتن کمک های بشردوستانه شد

دبیرکل سازمان ملل متحد در کابل خواستار برقراری صلح و بلند رفتن کمک های بشردوستانه شد

طالبان با خشم و فشار عمومی فزاینده مواجه است

طالبان با خشم و فشار عمومی فزاینده مواجه است