حقوق بشر

'یک جنایت نابخشودنی': کابل تعهد سپرد که در مورد غرق شدن ها توسط نگهبانان ایرانی تحقیق کنند
حقوق بشر
ایالات متحده نگران گزارش های 'وحشتناکی' است که مهاجرین افغان در مرز ایران غرق شدند
حقوق بشر
شکنجه شدن وغرق شدن مهاجرین افغان توسط مرزبانان ایرانی باعث ایجاد خشم شده است
حقوق بشر
اخراج کودکان افغان توسط ایران خشم مقامات هرات را برآنگیخت
حقوق بشر
'مرگ بر دیکتاتور': معترضین عصبانی در ایران خواستار پایان دادن به رژیم شدند
حقوق بشر
هزاران ایرانیان طی سرکوب پس از تظاهرات، با شکنجه و اعدام روبرو می شوند
حقوق بشر
شکنجه نوجوان افغان در ایران، باعث برانگیختن عصبانیت و محکومیت شد
حقوق بشر
مردم ملکی می گویند استفاده طالبان از سپر انسانی ضعف و بی رحمی شان را نشان می دهد
حقوق بشر
طالبان به بهانه خشکسالی درخواست کمک های «بشری» کرده اند
حقوق بشر
شماره تلیفون رایگان آواز افغانستان در یک تماس تلیفونی معلومات و امدادرسانی می کند
حقوق بشر