اقتصاد

پخواني معتادان د کابل د صابون جوړونې په فابریکه کې پاک کار کوي
اقتصاد
تهران غواړي چې د بازار ماتوونکیو سیاستونو له لارې افغان صنایع کمزوري کړي
اقتصاد
د افغان بزګرانو لپاره الو وېرا د کوکنارو په نسبت ډېره ګټوره تمامیږي
اقتصاد
د ولسي تړون پروژې د هرات اوسېدونکیو ته پرمختګ او نېکمرغي ور په برخه کړل
اقتصاد
د طالبانو له خوا په زور د پیسو اخیستنې او ورانکارو فعالیتونو اقتصادي وده ډېره ورو کړې ده
اقتصاد
د ایران د چرګانو د تولیداتو غیرقانوني لیلام د افغان فارم لرونکو د چرګانو د ساتنې کار فلجوي
اقتصاد
ایران له افغانستان څخه د امریکایي ډالرو قاچاق کول زیات کړي دي
اقتصاد
د زعفرانو افغان بزګران له ایران څخه د وارداتو په بندېدلو سره د قېمت په ډېرېدلو خوښ دي
اقتصاد
مرستندویو ادارو کندوز ته په راستنېدلو سره پرمختګ ته د ځایي خلکو هیلې وغوړولې
اقتصاد
د طالبانو له خوا په زور د برېښنا د تادیاتو ټولولو د هرات اوسېدونکي په غوسه کړي دي
اقتصاد