حقوق بشر

موسسهء حمایت از اطفال پس از حملهء داعش به دفتر آن در جلال آباد فعالیت های خود را در افغانستان متوقف کرد
حقوق بشر
افغان های استخدام شده توسط ایران برای جنگ سوریه با وعده های دروغین روبرو اند
حقوق بشر
ایران اطفال افغان را لت و کوب نموده، وادار به کار شاقه می کند و سپس آنها را جبراْ به افغانستان می فرستند
حقوق بشر
تقبیح نمودن ایران توسط افغانستان در پیوند با استخدام اطفال برای جنگیدن در سوریه
حقوق بشر
عراق از اطفال ستیزه جویان داعش مراقبت می کند
حقوق بشر
دبیرکل سازمان ملل متحد در کابل خواستار برقراری صلح و بلند رفتن کمک های بشردوستانه شد
حقوق بشر
طالبان با خشم و فشار عمومی فزاینده مواجه است
حقوق بشر
در اقدامی تاریخی افغانستان «بچه بازی» را به حیث جرم تلقی خواهد کرد
حقوق بشر
یک زن افغان که توسط شوهرش مثله شده است، درصدد عدالت و تداوی در خارج از کشور می باشد
حقوق بشر
طالبان افغان زیربناها را نابود کرده و افراد ملکی را به خطر می اندازند
حقوق بشر