امنیت | 2018-08-14

فراخوان صلح قاضی القضات نام نهاد طالبان نشان دهنده عمق اختلاف بین طالبان است

حمایت مولوی عبدالحکیم، قاضی القضات نام نهاد طالبان، از صلح و مذاکره با حکومت افغانستان جدیدترین علامت اشتقاق در رهبری طالبان است.

نظرسنجی

ایران چند وقت یک بار در امور افغانستان مداخله می کند؟

مشاهدۀ نتایج