امنیت | 2018-10-12

هزاران افغان برای یکجا شدن با نیروهای امنیتی ثبت نام کرده اند

به گفته مقامات مسؤول هر ماه هزاران نفر با اردوی افغانستان یکجا می شوند و در همین حال پولیس افغانستان ۲۰ هزار نیروی جدید الاستخدام دارد که آماده به خدمت استند.

نظرسنجی

آیا کوشش های روسیه می تواند به طالبان و حکومت افغانستان در حصول یک توافق صلح دوام دار کمک کند؟

مشاهدۀ نتایج