امنیت | 2018-12-14

نیروهای افغان شاهراه ها را در برابر اخاذی طالبان برای دریافت «مالیه گمرگی» ایمن می کنند

به گفته مقامات محلی، جنگجویان، رانندگان لاری ها را لت و کوب کرده و میلیون ها افغانی در روز از آنها اخاذی می کنند.

نظرسنجی

آیا حصول به یک توافق صلح بین حکومت افغانستان و طالبان قبل از انتخابات ریاست جمهوری در ماه حمل ممکن است؟

مشاهدۀ نتایج