فناوری | 2018-11-12

صنف «نسل مثبت» مهارت های انمیشن را در هرات به دختران تعلیم می دهد

سارا بارکزی ۲۴ ساله، بنیانگذار این صنف آموزشی، گفت: «ما می خواهیم توسط انمیشن فرهنگ افغانستان را به جهانیان معرفی کنیم.»

نظرسنجی

شما انتخابات پارلمانی اخیر افغانستان را چطور توصیف می کنید؟

مشاهدۀ نتایج