دیپلماسی

پاکستان و افغانستان قدم هایی را برای بهبود روابطشان برمی دارند
دیپلماسی
پاکستان و افغانستان قدم هایی را برای بهبود روابطشان برمی دارند
استقبال مسئولین و مردم از بازگشایی مرز افغانستان و پاکستان
دیپلماسی
استقبال مسئولین و مردم از بازگشایی مرز افغانستان و پاکستان
پاکستان و افغانستان کوشش های مشترکشان را در مبارزه با تروریسم افزایش می دهند
دیپلماسی
پاکستان و افغانستان کوشش های مشترکشان را در مبارزه با تروریسم افزایش می دهند
افغان ها می گویند که رفع تحریم ها علیه حکمتیار قدمی به سمت صلح می باشد
دیپلماسی
افغان ها می گویند که رفع تحریم ها علیه حکمتیار قدمی به سمت صلح می باشد
تقاضای افغانستان برای توقف «مداخله» ایران
دیپلماسی
تقاضای افغانستان برای توقف «مداخله» ایران
ناظران می گویند: مردم افغانستان و طالبان «از جنگ خسته شده اند»
دیپلماسی
ناظران می گویند: مردم افغانستان و طالبان «از جنگ خسته شده اند»