دیپلماسی

طالبان: ما هرگز از دیموکراسی در افغانستان 'حمایت' نخواهیم کرد
دیپلماسی
نقشه تغیرشده افغانستان که توسط وزارت خارجه روسیه توییت شده بود خشم افغان ها را برآنگیخت
دیپلماسی
ترکمنستان و افغانستان به گفتگوها در مورد پروژه های انرژی شدت بخشیدند
دیپلماسی
ایران پس از عصبانی ساختن باشندگان هرات برای سال های متمادی با دیوار، در کابل زمین به دست آورد
دیپلماسی
باشندگان هرات و نیمروز برای ابرازکردن حمایت از حکومت و نیروهای امنیتی گردهم آمدند
دیپلماسی
با پیشرفت در مذاکرات صلح از سوی حکومت افغانستان و طالبان، گفتگوهای متوقف‌ شده صلح حرکت کرد
دیپلماسی
اهداکنندگان کمک ها با افغانستان را با شرایط آتش بس و مذاکرات صلح پیوند دادند
دیپلماسی
مقامات می گویند، قرار است حکومت افغانستان و طالبان در مذاکرات صلح به پیش بروند
دیپلماسی
عمران خان در کابل تعهد سپرد که در توقف خشونت در افغانستان کمک خواهد کرد
دیپلماسی
اعضای پارلمان: آنعده از اعضای گروه طالبان که طرفدار صلح هستند در حکومت افغانستان استقبال می شوند
دیپلماسی