https://afghanistan.asia-news.com/prs/keywords/Topic/Diplomacy?page=2

دیپلماسی

باشنده گان زابل از طالبان خواستند که آتش بس طویل مدت را بپذیرند

باشنده گان زابل از طالبان خواستند که آتش بس طویل مدت را بپذیرند

افغان های اندوهگین خواستار عدالت برای قربانیان سقوط طیاره مسافربری شدند

افغان های اندوهگین خواستار عدالت برای قربانیان سقوط طیاره مسافربری شدند

کشورهای اروپایی بر نقض توافقنامه هسته ای از سوی ایران، روند اختلاف را به راه انداختند

کشورهای اروپایی بر نقض توافقنامه هسته ای از سوی ایران، روند اختلاف را به راه انداختند

فرمانده جدید نیروی قدس ایران مورد بررسی حکومت افغان است

فرمانده جدید نیروی قدس ایران مورد بررسی حکومت افغان است

غنی، ۳ عضو ارشد طالبان را در تبادله آشکار گروگان ها آزاد خواهد کرد

غنی، ۳ عضو ارشد طالبان را در تبادله آشکار گروگان ها آزاد خواهد کرد

پناهندگان افغان در پاکستان، ادعای 'مسخره آمیز' حمایت طالبان را ریشخند کردند

پناهندگان افغان در پاکستان، ادعای 'مسخره آمیز' حمایت طالبان را ریشخند کردند

رهبران طالبان با آغوش کشی ها و خنده ها با مقامات پاکستانی دیدار نمودند

رهبران طالبان با آغوش کشی ها و خنده ها با مقامات پاکستانی دیدار نمودند

افغانها، طالبان را به خاطر تعهد کردن برای حفاظت از پروژه های ایرانی با طعنه های 'شرم آور' محکوم کردند

افغانها، طالبان را به خاطر تعهد کردن برای حفاظت از پروژه های ایرانی با طعنه های 'شرم آور' محکوم کردند

باشنده گان هرات «سوء نیت» طالبان در مذاکرات صلح را مسخره کردند

باشنده گان هرات «سوء نیت» طالبان در مذاکرات صلح را مسخره کردند

با رو آوردن طالبان تضعیف شده به روسیه بعد از کمرنگ شدن گفتگوها، سوالاتی برآنگیختند

با رو آوردن طالبان تضعیف شده به روسیه بعد از کمرنگ شدن گفتگوها، سوالاتی برآنگیختند