دیپلماسی

«کنفرانس صلح» مسکو نشان دهنده درگیری های داخلی طالبان و مداخله روسیه است
دیپلماسی
کنسولگری ایران مانع انکشاف شهری در شهر هرات شده است
دیپلماسی
فرستاده ایالات متحده گام هایی را به سوی توافق صلح افغان برداشته است
دیپلماسی
در حالی که علمای افغان و پاکستانی مصروف پلان گذاری کنفرانس صلح استند، ترس و وحشت طالبان آشکار شده است
دیپلماسی
تقویت مشارکت ازبکستان و افغانستان با کنسولگری که قرار است در ترمز افتتاح شود
دیپلماسی
بازدید عباسی از کابل نشان دهنده گام تازه در روابط پاکستان و افغانستان است
دیپلماسی
قدرت های جهانی به طالبان می گویند که یا با کابل مذاکره کنید و یا با عواقب کارتان مواجه خواهید شد
دیپلماسی
قدرت های جهان به یک صدا از مذاکرات مستقیم بین کابل و طالبان حمایت کردند
دیپلماسی
برگزاری کنفرانس بین المللی صلح افغانستان در تاشکند
دیپلماسی
اشتراک نکردن احتمالی طالبان در کنفرانس صلح افغانستان در تاشکند
دیپلماسی