دیپلماسی

گفتمان افغانستان و آسیای میانه خواستار اعمار اعتماد متقابل شد
دیپلماسی
گفتمان افغانستان و آسیای میانه خواستار اعمار اعتماد متقابل شد
با بلند رفتن فشارها شورای عالی صلح افغانستان استراتیژی جدید فراگیر را امتحان می کند
دیپلماسی
با بلند رفتن فشارها شورای عالی صلح افغانستان استراتیژی جدید فراگیر را امتحان می کند
ابراز تمایل پاکستان و افغانستان جهت مشارکت امنیتی
دیپلماسی
ابراز تمایل پاکستان و افغانستان جهت مشارکت امنیتی
تحلیلگران: طالبان افغان هرگز از راه جنگ به موفقیت نمی رسند
دیپلماسی
تحلیلگران: طالبان افغان هرگز از راه جنگ به موفقیت نمی رسند
اولتیماتوم غنی به طالبان: از صلح استقبال کنید یا «با عواقب آن مواجه خواهید شد»
دیپلماسی
اولتیماتوم غنی به طالبان: از صلح استقبال کنید یا «با عواقب آن مواجه خواهید شد»
پاکستان و افغانستان قدم هایی را برای بهبود روابطشان برمی دارند
دیپلماسی
پاکستان و افغانستان قدم هایی را برای بهبود روابطشان برمی دارند
استقبال مسئولین و مردم از بازگشایی مرز افغانستان و پاکستان
دیپلماسی
استقبال مسئولین و مردم از بازگشایی مرز افغانستان و پاکستان
پاکستان و افغانستان کوشش های مشترکشان را در مبارزه با تروریسم افزایش می دهند
دیپلماسی
پاکستان و افغانستان کوشش های مشترکشان را در مبارزه با تروریسم افزایش می دهند
افغان ها می گویند که رفع تحریم ها علیه حکمتیار قدمی به سمت صلح می باشد
دیپلماسی
افغان ها می گویند که رفع تحریم ها علیه حکمتیار قدمی به سمت صلح می باشد
تقاضای افغانستان برای توقف «مداخله» ایران
دیپلماسی
تقاضای افغانستان برای توقف «مداخله» ایران