دیپلماسی

فرستاده ایالات متحده گام هایی را به سوی توافق صلح افغان برداشته است
دیپلماسی
فرستاده ایالات متحده گام هایی را به سوی توافق صلح افغان برداشته است
در حالی که علمای افغان و پاکستانی مصروف پلان گذاری کنفرانس صلح استند، ترس و وحشت طالبان آشکار شده است
دیپلماسی
در حالی که علمای افغان و پاکستانی مصروف پلان گذاری کنفرانس صلح استند، ترس و وحشت طالبان آشکار شده است
تقویت مشارکت ازبکستان و افغانستان با کنسولگری که قرار است در ترمز افتتاح شود
دیپلماسی
تقویت مشارکت ازبکستان و افغانستان با کنسولگری که قرار است در ترمز افتتاح شود
بازدید عباسی از کابل نشان دهنده گام تازه در روابط پاکستان و افغانستان است
دیپلماسی
بازدید عباسی از کابل نشان دهنده گام تازه در روابط پاکستان و افغانستان است
قدرت های جهانی به طالبان می گویند که یا با کابل مذاکره کنید و یا با عواقب کارتان مواجه خواهید شد
دیپلماسی
قدرت های جهانی به طالبان می گویند که یا با کابل مذاکره کنید و یا با عواقب کارتان مواجه خواهید شد
قدرت های جهان به یک صدا از مذاکرات مستقیم بین کابل و طالبان حمایت کردند
دیپلماسی
قدرت های جهان به یک صدا از مذاکرات مستقیم بین کابل و طالبان حمایت کردند
برگزاری کنفرانس بین المللی صلح افغانستان در تاشکند
دیپلماسی
برگزاری کنفرانس بین المللی صلح افغانستان در تاشکند
اشتراک نکردن احتمالی طالبان در کنفرانس صلح افغانستان در تاشکند
دیپلماسی
اشتراک نکردن احتمالی طالبان در کنفرانس صلح افغانستان در تاشکند
جنرال آمریکایی به طالبان: اکنون بهترین زمان برای مذاکرات صلح است
دیپلماسی
جنرال آمریکایی به طالبان: اکنون بهترین زمان برای مذاکرات صلح است
ایالات متحده از طالبان خواست تا پیشنهاد صلح غنی را 'جدی' بگیرند
دیپلماسی
ایالات متحده از طالبان خواست تا پیشنهاد صلح غنی را 'جدی' بگیرند