دیپلماسی

فرمانده جدید نیروی قدس ایران مورد بررسی حکومت افغان است
دیپلماسی
فرمانده جدید نیروی قدس ایران مورد بررسی حکومت افغان است
غنی، ۳ عضو ارشد طالبان را در تبادله آشکار گروگان ها آزاد خواهد کرد
دیپلماسی
غنی، ۳ عضو ارشد طالبان را در تبادله آشکار گروگان ها آزاد خواهد کرد
پناهندگان افغان در پاکستان، ادعای 'مسخره آمیز' حمایت طالبان را ریشخند کردند
دیپلماسی
پناهندگان افغان در پاکستان، ادعای 'مسخره آمیز' حمایت طالبان را ریشخند کردند
رهبران طالبان با آغوش کشی ها و خنده ها با مقامات پاکستانی دیدار نمودند
دیپلماسی
رهبران طالبان با آغوش کشی ها و خنده ها با مقامات پاکستانی دیدار نمودند
افغانها، طالبان را به خاطر تعهد کردن برای حفاظت از پروژه های ایرانی با طعنه های 'شرم آور' محکوم کردند
دیپلماسی
افغانها، طالبان را به خاطر تعهد کردن برای حفاظت از پروژه های ایرانی با طعنه های 'شرم آور' محکوم کردند
باشنده گان هرات «سوء نیت» طالبان در مذاکرات صلح را مسخره کردند
دیپلماسی
باشنده گان هرات «سوء نیت» طالبان در مذاکرات صلح را مسخره کردند
با رو آوردن طالبان تضعیف شده به روسیه بعد از کمرنگ شدن گفتگوها، سوالاتی برآنگیختند
دیپلماسی
با رو آوردن طالبان تضعیف شده به روسیه بعد از کمرنگ شدن گفتگوها، سوالاتی برآنگیختند
در حالیکه مذاکرات صلح پیش میروند، افغانهای جوان هنوز بر صداقت طالبان شک میکنند
دیپلماسی
در حالیکه مذاکرات صلح پیش میروند، افغانهای جوان هنوز بر صداقت طالبان شک میکنند
افغانستان و ایالات متحده توافق کردند تا گفتگوهای صلح را با طالبان تسریع نمایند
دیپلماسی
افغانستان و ایالات متحده توافق کردند تا گفتگوهای صلح را با طالبان تسریع نمایند
خان تعهد سپرد تا در آوردن طالبان به مذکرات صلح کمک نماید
دیپلماسی
خان تعهد سپرد تا در آوردن طالبان به مذکرات صلح کمک نماید