دیپلماسی

باشنده گان هرات «سوء نیت» طالبان در مذاکرات صلح را مسخره کردند
دیپلماسی
با رو آوردن طالبان تضعیف شده به روسیه بعد از کمرنگ شدن گفتگوها، سوالاتی برآنگیختند
دیپلماسی
در حالیکه مذاکرات صلح پیش میروند، افغانهای جوان هنوز بر صداقت طالبان شک میکنند
دیپلماسی
افغانستان و ایالات متحده توافق کردند تا گفتگوهای صلح را با طالبان تسریع نمایند
دیپلماسی
خان تعهد سپرد تا در آوردن طالبان به مذکرات صلح کمک نماید
دیپلماسی
خلیلزاد به منظور مذاکرات صلح به افغانستان و قطر برگشت
دیپلماسی
هدف پروژه های مشترک ترکمن – افغان، ترقی صلح و ثبات در افغانستان میباشد
دیپلماسی
نشست افغانها دردوحه با 'نقشه راه برای صلح' به پایان رسید
دیپلماسی
مذاکرات افغانی در دوحه، به روز دوم ادامه یافت
دیپلماسی
زمان مذاکرات میان طالبان و سیاسیون افغان در قطر تعین شد
دیپلماسی