دیپلماسی

باشنده گان زابل از طالبان خواستند که آتش بس طویل مدت را بپذیرند
دیپلماسی
باشنده گان زابل از طالبان خواستند که آتش بس طویل مدت را بپذیرند
افغان های اندوهگین خواستار عدالت برای قربانیان سقوط طیاره مسافربری شدند
دیپلماسی
افغان های اندوهگین خواستار عدالت برای قربانیان سقوط طیاره مسافربری شدند
کشورهای اروپایی بر نقض توافقنامه هسته ای از سوی ایران، روند اختلاف را به راه انداختند
دیپلماسی
کشورهای اروپایی بر نقض توافقنامه هسته ای از سوی ایران، روند اختلاف را به راه انداختند
فرمانده جدید نیروی قدس ایران مورد بررسی حکومت افغان است
دیپلماسی
فرمانده جدید نیروی قدس ایران مورد بررسی حکومت افغان است
غنی، ۳ عضو ارشد طالبان را در تبادله آشکار گروگان ها آزاد خواهد کرد
دیپلماسی
غنی، ۳ عضو ارشد طالبان را در تبادله آشکار گروگان ها آزاد خواهد کرد
پناهندگان افغان در پاکستان، ادعای 'مسخره آمیز' حمایت طالبان را ریشخند کردند
دیپلماسی
پناهندگان افغان در پاکستان، ادعای 'مسخره آمیز' حمایت طالبان را ریشخند کردند
رهبران طالبان با آغوش کشی ها و خنده ها با مقامات پاکستانی دیدار نمودند
دیپلماسی
رهبران طالبان با آغوش کشی ها و خنده ها با مقامات پاکستانی دیدار نمودند
افغانها، طالبان را به خاطر تعهد کردن برای حفاظت از پروژه های ایرانی با طعنه های 'شرم آور' محکوم کردند
دیپلماسی
افغانها، طالبان را به خاطر تعهد کردن برای حفاظت از پروژه های ایرانی با طعنه های 'شرم آور' محکوم کردند
باشنده گان هرات «سوء نیت» طالبان در مذاکرات صلح را مسخره کردند
دیپلماسی
باشنده گان هرات «سوء نیت» طالبان در مذاکرات صلح را مسخره کردند
با رو آوردن طالبان تضعیف شده به روسیه بعد از کمرنگ شدن گفتگوها، سوالاتی برآنگیختند
دیپلماسی
با رو آوردن طالبان تضعیف شده به روسیه بعد از کمرنگ شدن گفتگوها، سوالاتی برآنگیختند