دیپلماسی

قدرت های جهان به یک صدا از مذاکرات مستقیم بین کابل و طالبان حمایت کردند
دیپلماسی
قدرت های جهان به یک صدا از مذاکرات مستقیم بین کابل و طالبان حمایت کردند
برگزاری کنفرانس بین المللی صلح افغانستان در تاشکند
دیپلماسی
برگزاری کنفرانس بین المللی صلح افغانستان در تاشکند
اشتراک نکردن احتمالی طالبان در کنفرانس صلح افغانستان در تاشکند
دیپلماسی
اشتراک نکردن احتمالی طالبان در کنفرانس صلح افغانستان در تاشکند
جنرال آمریکایی به طالبان: اکنون بهترین زمان برای مذاکرات صلح است
دیپلماسی
جنرال آمریکایی به طالبان: اکنون بهترین زمان برای مذاکرات صلح است
ایالات متحده از طالبان خواست تا پیشنهاد صلح غنی را 'جدی' بگیرند
دیپلماسی
ایالات متحده از طالبان خواست تا پیشنهاد صلح غنی را 'جدی' بگیرند
استقبال جامعه جهانی از پلان افغانستان برای صلح با طالبان
دیپلماسی
استقبال جامعه جهانی از پلان افغانستان برای صلح با طالبان
ازبکستان حمایت خود از صلح و انکشاف در افغانستان را افزایش می دهد
دیپلماسی
ازبکستان حمایت خود از صلح و انکشاف در افغانستان را افزایش می دهد
ملاقات اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد با رهبران افغان در کابل
دیپلماسی
ملاقات اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد با رهبران افغان در کابل
ورود ازبکستان و افغانستان به یک «مرحلهء نو از همکاری»
دیپلماسی
ورود ازبکستان و افغانستان به یک «مرحلهء نو از همکاری»
شورای عالی صلح افغانستان برای مذاکرات با طالبان هیچ پیش شرط تعیین نمیکند
دیپلماسی
شورای عالی صلح افغانستان برای مذاکرات با طالبان هیچ پیش شرط تعیین نمیکند