دیپلماسی

تحلیلگران: طالبان افغان هرگز از راه جنگ به موفقیت نمی رسند
دیپلماسی
اولتیماتوم غنی به طالبان: از صلح استقبال کنید یا «با عواقب آن مواجه خواهید شد»
دیپلماسی
پاکستان و افغانستان قدم هایی را برای بهبود روابطشان برمی دارند
دیپلماسی
استقبال مسئولین و مردم از بازگشایی مرز افغانستان و پاکستان
دیپلماسی
پاکستان و افغانستان کوشش های مشترکشان را در مبارزه با تروریسم افزایش می دهند
دیپلماسی
افغان ها می گویند که رفع تحریم ها علیه حکمتیار قدمی به سمت صلح می باشد
دیپلماسی
تقاضای افغانستان برای توقف «مداخله» ایران
دیپلماسی
ناظران می گویند: مردم افغانستان و طالبان «از جنگ خسته شده اند»
دیپلماسی