دیپلماسی

در حالیکه مذاکرات صلح پیش میروند، افغانهای جوان هنوز بر صداقت طالبان شک میکنند
دیپلماسی
در حالیکه مذاکرات صلح پیش میروند، افغانهای جوان هنوز بر صداقت طالبان شک میکنند
افغانستان و ایالات متحده توافق کردند تا گفتگوهای صلح را با طالبان تسریع نمایند
دیپلماسی
افغانستان و ایالات متحده توافق کردند تا گفتگوهای صلح را با طالبان تسریع نمایند
خان تعهد سپرد تا در آوردن طالبان به مذکرات صلح کمک نماید
دیپلماسی
خان تعهد سپرد تا در آوردن طالبان به مذکرات صلح کمک نماید
خلیلزاد به منظور مذاکرات صلح به افغانستان و قطر برگشت
دیپلماسی
خلیلزاد به منظور مذاکرات صلح به افغانستان و قطر برگشت
هدف پروژه های مشترک ترکمن – افغان، ترقی صلح و ثبات در افغانستان میباشد
دیپلماسی
هدف پروژه های مشترک ترکمن – افغان، ترقی صلح و ثبات در افغانستان میباشد
نشست افغانها دردوحه با 'نقشه راه برای صلح' به پایان رسید
دیپلماسی
نشست افغانها دردوحه با 'نقشه راه برای صلح' به پایان رسید
مذاکرات افغانی در دوحه، به روز دوم ادامه یافت
دیپلماسی
مذاکرات افغانی در دوحه، به روز دوم ادامه یافت
زمان مذاکرات میان طالبان و سیاسیون افغان در قطر تعین شد
دیپلماسی
زمان مذاکرات میان طالبان و سیاسیون افغان در قطر تعین شد
غنی سفر دو روزه اش به پاکستان را با «بدون دوستی چارهٔ نیست»، خلاصه کرد
دیپلماسی
غنی سفر دو روزه اش به پاکستان را با «بدون دوستی چارهٔ نیست»، خلاصه کرد
پمپیوگفت ایالات متحده تا دوماه آینده برای موافقه صلح افغانستان امیداور است
دیپلماسی
پمپیوگفت ایالات متحده تا دوماه آینده برای موافقه صلح افغانستان امیداور است