دیپلماسی

بازگشت فرستاده ویژه ایالات متحده به منطقه برای گفتگوهای صلح افغانستان
دیپلماسی
بازگشت فرستاده ویژه ایالات متحده به منطقه برای گفتگوهای صلح افغانستان
خوشبینی باشنده گان هرات همزمان با ادامه کوشش ها برای صلح
دیپلماسی
خوشبینی باشنده گان هرات همزمان با ادامه کوشش ها برای صلح
حضور هیات نماینده گان حکومت افغانستان در ابوظبی برای مذاکرات صلح طالبان
دیپلماسی
حضور هیات نماینده گان حکومت افغانستان در ابوظبی برای مذاکرات صلح طالبان
«کنفرانس صلح» مسکو نشان دهنده درگیری های داخلی طالبان و مداخله روسیه است
دیپلماسی
«کنفرانس صلح» مسکو نشان دهنده درگیری های داخلی طالبان و مداخله روسیه است
کنسولگری ایران مانع انکشاف شهری در شهر هرات شده است
دیپلماسی
کنسولگری ایران مانع انکشاف شهری در شهر هرات شده است
فرستاده ایالات متحده گام هایی را به سوی توافق صلح افغان برداشته است
دیپلماسی
فرستاده ایالات متحده گام هایی را به سوی توافق صلح افغان برداشته است
در حالی که علمای افغان و پاکستانی مصروف پلان گذاری کنفرانس صلح استند، ترس و وحشت طالبان آشکار شده است
دیپلماسی
در حالی که علمای افغان و پاکستانی مصروف پلان گذاری کنفرانس صلح استند، ترس و وحشت طالبان آشکار شده است
تقویت مشارکت ازبکستان و افغانستان با کنسولگری که قرار است در ترمز افتتاح شود
دیپلماسی
تقویت مشارکت ازبکستان و افغانستان با کنسولگری که قرار است در ترمز افتتاح شود
بازدید عباسی از کابل نشان دهنده گام تازه در روابط پاکستان و افغانستان است
دیپلماسی
بازدید عباسی از کابل نشان دهنده گام تازه در روابط پاکستان و افغانستان است
قدرت های جهانی به طالبان می گویند که یا با کابل مذاکره کنید و یا با عواقب کارتان مواجه خواهید شد
دیپلماسی
قدرت های جهانی به طالبان می گویند که یا با کابل مذاکره کنید و یا با عواقب کارتان مواجه خواهید شد