دیپلماسی

بازدید عباسی از کابل نشان دهنده گام تازه در روابط پاکستان و افغانستان است
دیپلماسی
قدرت های جهانی به طالبان می گویند که یا با کابل مذاکره کنید و یا با عواقب کارتان مواجه خواهید شد
دیپلماسی
قدرت های جهان به یک صدا از مذاکرات مستقیم بین کابل و طالبان حمایت کردند
دیپلماسی
برگزاری کنفرانس بین المللی صلح افغانستان در تاشکند
دیپلماسی
اشتراک نکردن احتمالی طالبان در کنفرانس صلح افغانستان در تاشکند
دیپلماسی
جنرال آمریکایی به طالبان: اکنون بهترین زمان برای مذاکرات صلح است
دیپلماسی
ایالات متحده از طالبان خواست تا پیشنهاد صلح غنی را 'جدی' بگیرند
دیپلماسی
استقبال جامعه جهانی از پلان افغانستان برای صلح با طالبان
دیپلماسی
ازبکستان حمایت خود از صلح و انکشاف در افغانستان را افزایش می دهد
دیپلماسی
ملاقات اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد با رهبران افغان در کابل
دیپلماسی