دیپلماسی

ایالات متحده در جریان آتش بس قسمی با طالبان به 'فرصت بزرگ سیاسی' نگاه می کند
دیپلماسی
ایالات متحده و طالبان با آغاز آتش بس قسمی، تاریخ امضای توافقنامه صلح را تعین كردند
دیپلماسی
باشنده گان زابل از طالبان خواستند که آتش بس طویل مدت را بپذیرند
دیپلماسی
افغان های اندوهگین خواستار عدالت برای قربانیان سقوط طیاره مسافربری شدند
دیپلماسی
کشورهای اروپایی بر نقض توافقنامه هسته ای از سوی ایران، روند اختلاف را به راه انداختند
دیپلماسی
فرمانده جدید نیروی قدس ایران مورد بررسی حکومت افغان است
دیپلماسی
غنی، ۳ عضو ارشد طالبان را در تبادله آشکار گروگان ها آزاد خواهد کرد
دیپلماسی
پناهندگان افغان در پاکستان، ادعای 'مسخره آمیز' حمایت طالبان را ریشخند کردند
دیپلماسی
رهبران طالبان با آغوش کشی ها و خنده ها با مقامات پاکستانی دیدار نمودند
دیپلماسی
افغانها، طالبان را به خاطر تعهد کردن برای حفاظت از پروژه های ایرانی با طعنه های 'شرم آور' محکوم کردند
دیپلماسی