دیپلماسی

درحالی که حکومت افغان و طالبان روی تبادله زندانیان بحث کردند، پومپئو در کابل به سر می برد
دیپلماسی
خلیلزاد تبادله زندانیان افغان در میان بحران ویروس کورونا را 'فوری' خواند
دیپلماسی
در حالی که ملل متحد از توافقنامه صلح حمایت کرد حکومت افغانستان توافق کرد تا زندانیان طالب را آزاد کند
دیپلماسی
در حالی که خروج آغاز شد، ایالات متحده تلاش حکومت موازی افغان را رد کرد
دیپلماسی
ایالات متحده و طالبان توافقنامهٔ تاریخی را امضا نموده، مسیر صلح در افغانستان را اساس گذاشتند
دیپلماسی
ایالات متحده در جریان آتش بس قسمی با طالبان به 'فرصت بزرگ سیاسی' نگاه می کند
دیپلماسی
ایالات متحده و طالبان با آغاز آتش بس قسمی، تاریخ امضای توافقنامه صلح را تعین كردند
دیپلماسی
باشنده گان زابل از طالبان خواستند که آتش بس طویل مدت را بپذیرند
دیپلماسی
افغان های اندوهگین خواستار عدالت برای قربانیان سقوط طیاره مسافربری شدند
دیپلماسی
کشورهای اروپایی بر نقض توافقنامه هسته ای از سوی ایران، روند اختلاف را به راه انداختند
دیپلماسی