سلامتی

مقامات افغان زایشگاهی را بازگشایی کردند که در یک حمله مرگبار در ماه ثور مورد هدف قرار گرفته بود
سلامتی
مقامات افغان زایشگاهی را بازگشایی کردند که در یک حمله مرگبار در ماه ثور مورد هدف قرار گرفته بود
در حالیکه ویروس کرونا کمپاین های واکسیناسیون را متوقف ساخت، موارد جدید فلج اطفال در افغانستان باعث نگرانی شده است
سلامتی
در حالیکه ویروس کرونا کمپاین های واکسیناسیون را متوقف ساخت، موارد جدید فلج اطفال در افغانستان باعث نگرانی شده است
یک شرکت چینایی نیم میلیون ماسک های جعلی کووید-۱۹ را که باید از داکتران محافظت می کردند، به فروش رسانده است
سلامتی
یک شرکت چینایی نیم میلیون ماسک های جعلی کووید-۱۹ را که باید از داکتران محافظت می کردند، به فروش رسانده است
پاسخ نامؤفق طالبان به ویروس کرونا منجر به شیوع این ویروس در پایگاه های نظامی آنها شد
سلامتی
پاسخ نامؤفق طالبان به ویروس کرونا منجر به شیوع این ویروس در پایگاه های نظامی آنها شد
تجهیزات طبی غیرمعیاری چینایی مجادله با ویروس کرونا در افغانستان را تهدید می کند
سلامتی
تجهیزات طبی غیرمعیاری چینایی مجادله با ویروس کرونا در افغانستان را تهدید می کند
بر اساس ادعای یک گزارش، بیجینگ به طور عمدی شواهد شیوع ویروس کرونا را از بین برده است
سلامتی
بر اساس ادعای یک گزارش، بیجینگ به طور عمدی شواهد شیوع ویروس کرونا را از بین برده است
افغانستان برای کاهش تأثیرات اقتصادی کووید-۱۹، قرضه ۲۲۰ میلیون دالری را از صندوق وجهی بین المللی دریافت می کند
سلامتی
افغانستان برای کاهش تأثیرات اقتصادی کووید-۱۹، قرضه ۲۲۰ میلیون دالری را از صندوق وجهی بین المللی دریافت می کند
مقامات می گویند، طالبان ۴۱ هزار کودک را از واکسیناسیون فلج اطفال در کنر محروم کرده اند
سلامتی
مقامات می گویند، طالبان ۴۱ هزار کودک را از واکسیناسیون فلج اطفال در کنر محروم کرده اند
سپاه پاسداران ایران بخاطر رونمایی یک ردیاب کووید-۱۹ مشکوک مورد تمسخر قرار گرفت
سلامتی
سپاه پاسداران ایران بخاطر رونمایی یک ردیاب کووید-۱۹ مشکوک مورد تمسخر قرار گرفت
رهبران جهان خواستار شفافیت از چین در مورد شیوع ویروس کرونا شدند
سلامتی
رهبران جهان خواستار شفافیت از چین در مورد شیوع ویروس کرونا شدند