سلامتی

داعش و طالبان مانع تطبیق واکسین پولیو به 200 هزار طفل افغان شده اند
سلامتی
فعالیت های طالبان 250 هزار نفر را در ارزگان از دسترسی به خدمات صحی محروم کرده است
سلامتی
حمایه عمومی از کمپاین واکسیناسیون فلج اطفال در افغانستان
سلامتی
ستیزه جویان مانع کوشش ها جهت مبارزه با اچ آی وی یا ایدز در میان افغان ها می شوند
سلامتی
قدرت بخشی به زنان جهت خدمات صحی بهتر در افغانستان
سلامتی
پاکستان افغان های مبتلا به ویروس اچ آی وی را تداوی می کند
سلامتی