سلامتی

در حالیکه ترس فضای جهان را فرا می گیرد روسیه معلومات نادرست را در مورد ویروس کرونا پخش می کند
سلامتی
در حالیکه ترس فضای جهان را فرا می گیرد روسیه معلومات نادرست را در مورد ویروس کرونا پخش می کند
موارد جدید فلج اطفال بر موضع گیری 'غیر اسلامی' طالبان در مورد واکسیناسیون روشنی می اندازد
سلامتی
موارد جدید فلج اطفال بر موضع گیری 'غیر اسلامی' طالبان در مورد واکسیناسیون روشنی می اندازد
بر اثر ممانعت طالبان از واکسیناسیون، مورد جدیدی فلج اطفال در بغلان پدید آمد
سلامتی
بر اثر ممانعت طالبان از واکسیناسیون، مورد جدیدی فلج اطفال در بغلان پدید آمد
افزایش در اعتیاد به مواد مخدر میتامفیتامین بر مشکلات تریاک و هروئین افغانستان افزوده است
سلامتی
افزایش در اعتیاد به مواد مخدر میتامفیتامین بر مشکلات تریاک و هروئین افغانستان افزوده است
پس از آنکه طالبان مانع واکسیناسیون فلج اطفال شدند، هزاران کودک هرات در معرض خطر هستند
سلامتی
پس از آنکه طالبان مانع واکسیناسیون فلج اطفال شدند، هزاران کودک هرات در معرض خطر هستند
سازندگان اعضای مصنوعی در هرات، شروع زندگی جدیدی را برای معلولین جنگ فراهم کردند
سلامتی
سازندگان اعضای مصنوعی در هرات، شروع زندگی جدیدی را برای معلولین جنگ فراهم کردند
کودکان خسته از جنگ افغان، در پرورش سرکس لذت و شفاء را یافتند
سلامتی
کودکان خسته از جنگ افغان، در پرورش سرکس لذت و شفاء را یافتند
اعتیاد تریاک به زنان و اطفال در کندز ضرر رسانده است
سلامتی
اعتیاد تریاک به زنان و اطفال در کندز ضرر رسانده است
تئوری های توطئوی شیوع پولیو را در افغانستان تقویت بخشیده است
سلامتی
تئوری های توطئوی شیوع پولیو را در افغانستان تقویت بخشیده است
کوشش قاچاقبران و طالبان برای توسعه تجارت مواد مخدر ممنوعه در قندوز
سلامتی
کوشش قاچاقبران و طالبان برای توسعه تجارت مواد مخدر ممنوعه در قندوز