سلامتی

باشنده گان کابل به دلیل کاهش دما و کیفیت هوا احساس خفگی می کنند
سلامتی
جنگجویان و متعصبان مذهبی مانع از ریشه کن شدن فلج اطفال در پاکستان و افغانستان می شوند
سلامتی
همکاری دوجانبه، به داکتران افغان فُرصت دریافت کمک از پاکستان را میدهد
سلامتی
در سال گذشته هفت هزار تن از باشنده گان هلمند اندام مصنوعی بدن دریافت کردند
سلامتی
ثبت موارد جدید ابتلا به پولیو در هلمند در پی کمپاین ضد واکسیناسیون طالبان
سلامتی
بسته شدن مراکز صحی در زابل از سوی طالبان باعث مشکلات به مردم محل شده است
سلامتی
افزایش امیدها برای ریشه کنی پولیو در نتیجه کوشش های هماهنگ در مرز افغانستان و پاکستان
سلامتی
آسوده خاطری مریضان افغان در پی تصمیم پاکستان برای تسهیل محدودیت های صدور ویزه
سلامتی
طالبان با ممانعت از تطبیق واکسین پولیو جان اطفال را در اروزگان به مخاطره می اندازد
سلامتی
داکتران تاجیک خدمات صحی مهم را در نزدیکی مرز به افغان ها فراهم میکنند
سلامتی