جنایت و عدالت

مقامات افغان ۱۲ تن از مسؤولین را در رابطه با اتهامات فساد در تورخم بازداشت کردند
جنایت و عدالت
یک «ملای» افغان پس از نشر ویدئوی تعرض جنسی او در رسانه های اجتماعی متواری شده است
جنایت و عدالت
ایران با قاچاق دالر جعلی در هرات موجب هرج و مرج مالی می شود
جنایت و عدالت
مبارزه با فساد نتایج مثبت را برای افغانستان به همراه داشته است
جنایت و عدالت
استقبال افغان ها از مبارزه با جنگ سالاران فاسد و رهبران شبه نظامیان غیرمسؤول
جنایت و عدالت
یک گروهء حامی رسانه ها در افغانستان از جنایات تروریستان به دیوان جزایی بین‌المللی شکایت کرد
جنایت و عدالت
ملاقات های لوی سارونوال افغانستان امید برای عدالت بار می آورد
جنایت و عدالت
موفقیت در مبارزه با فساد اداری در افغانستان
جنایت و عدالت
یک قانون جدید در افغانستان هراس افگنی و افراطی گری آنلاین را هدف قرار می دهد
جنایت و عدالت
افغانستان یک کمیسیون را برای مبارزه با فساد در اردو راه اندازی کرده است
جنایت و عدالت