جنایت و عدالت

یک گروهء حامی رسانه ها در افغانستان از جنایات تروریستان به دیوان جزایی بین‌المللی شکایت کرد
جنایت و عدالت
ملاقات های لوی سارونوال افغانستان امید برای عدالت بار می آورد
جنایت و عدالت
موفقیت در مبارزه با فساد اداری در افغانستان
جنایت و عدالت
یک قانون جدید در افغانستان هراس افگنی و افراطی گری آنلاین را هدف قرار می دهد
جنایت و عدالت
افغانستان یک کمیسیون را برای مبارزه با فساد در اردو راه اندازی کرده است
جنایت و عدالت